top of page

Dataskyddspolicy

DENNA POLICY HAR UPPRÄTTATS FÖR KVARNÅ TRÄDGÅRD EF OCH UTGÅR FRÅN GÄLLANDE DATASKYDDSLAGSTIFTNING OCH FÖRTYDLIGAR HUR VI ARBETAR FÖR ATT SKYDDA DIN INTEGRITET OCH DINA RÄTTIGHETER.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter, kundhistorik och uppgifter du självmant och frivilligt uppger. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra förpliktelser mot dig så som att hantera dina köp, skicka ut vårt nyhetsbrev samt meddela dig om erbjudanden, information och nyheter gällande Kvarnå Trädgård EF. Vi kan även behöva dina personuppgifter för att ge dig bra service eller uppfylla lagar.

Vi har fått tillgång till dina uppgifter när du besökt vår hemsida, genomfört en bokning eller när du fyllt i formulär för tävlingar eller nyhetsbrev via vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag. Utgångspunkten är att endast våra anställda som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Susanne Johansson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kvarnatradgard@gmail.se. Du når vårt dataskyddsombud på kvarnatradgard@gmail.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

bottom of page